Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RICK SCHERPENZEEL TUINEN

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden Rick Scherpenzeel Tuinen B.V.

1.2 Hovenier: Rick Scherpenzeel Tuinen B.V., ingeschreven onder Kamer van Koophandelnummer: 56952244.

1.3 Hovenierswerkzaamheden: De volgende werkzaamheden:

• De voorbereiding en uitvoering van alle werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.

• Het leveren en vervoeren van benodigde materialen voor de Hovenierswerkzaamheden;

• Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van de Hovenierswerkzaamheden.

1.4 Offerte: Ieder aanbod van de Hovenier tot het verrichten van een Opdracht.

1.5 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die aan de Hovenier Opdracht geeft tot het verrichten van Hovenierswerkzaamheden.

1.6 Opdracht: De schriftelijke of per e-mail overeengekomen Opdracht tot het verrichten van Hovenierswerkzaamheden, welke tussen de Opdrachtgever en de Hovenier is overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag, exclusief btw.

1.7 Uurloon: De vergoeding per uur voor het verrichten van Hovenierswerkzaamheden (met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van de Hovenierswerkzaamheden) door een werknemer van de Hovenier exclusief btw.

1.8 Vrij- of regiewerk: De Hovenierswerkzaamheden, waarvoor geen Opdracht is verstrekt.

Artikel 2 Toepasselijkheid en bekendmaking

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte van de Hovenier, op iedere Opdracht en op alle Hovenierswerkzaamheden.

2.2 Afwijkingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in een door Hovenier en Opdrachtgever overeengekomen document.

2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wijst Hovenier uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Iedere Offerte van Hovenier is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van 30 dagen vanaf de dag van aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Na het verstrijken van de voornoemde termijn is de Offerte komen te vervallen en kan

hierop door de potentiële Opdrachtgever geen beroep meer worden gedaan.

3.2 Offertes worden gebaseerd op door de potentiële Opdrachtgever verstrekte gegevens.

3.3 Indien geen Opdracht wordt gegeven voor de Hoveniers- werkzaamheden aan de Hovenier nadat de Hovenier op verzoek teken-/ontwerpwerkzaamheden heeft verricht zal de Hovenier de hiervoor gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 4 Opdracht

4.1 De Hovenier is slechts gebonden aan een Opdracht indien deze schriftelijk of per e-mail is vastgelegd door Hovenier en Opdrachtgever gezamenlijk.

4.2 Wijzigingen op de in artikel 4.1 genoemde Opdracht binden Hovenier slechts na een schriftelijke bevestiging hiertoe van Hovenier.

4.3 Opdrachtgever is verplicht Hovenier te informeren over in de grond aanwezige kabels, leidingen e.d. voordat Hovenier tot graafwerkzaamheden overgaat.

Artikel 5 Duur Opdracht

5.1 Indien de Opdracht voor bepaalde tijd is aangegaan heeft deze een maximale duur van één jaar.

5.2 Een Opdracht voor bepaalde tijd kan, behoudens het bepaalde in dit artikel, niet tussentijds worden opgezegd.

5.3 Opdrachten voor bepaalde tijd met een looptijd van langer dan één jaar en Opdrachten voor onbepaalde tijd kunnen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5.4 Zowel Opdrachtgever als Hovenier zijn gerechtigd de Opdracht bij aangetekend schrijven onverwijld tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding indien:

• Opdrachtgever of Hovenier in staat van faillissement wordt verklaard of zelf haar faillissement heeft aangevraagd.

• aan Opdrachtgever of Hovenier surseance van betaling is verleend of, indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, op pdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard;

• Opdrachtgever of Hovenier een procedure tot liquidatie van haar onderneming in gang heeft gezet/ de onderneming is geliquideerd.

5.5 In geval van faillissement, surseance van betaling van Opdrachtgever of toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever zijn door Opdrachtgever aan Hovenier verschuldigde bedragen direct opeisbaar.

Artikel 6 Overmacht en Opschorting

6.1 Als Hovenier en/of Opdrachtgever haar/hun verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan/kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW dan worden de verplichtingen van Hovenier en/of Opdrachtgever opgeschort tot het moment dat deze alsnog kunnen worden nagekomen.

6.2 Onder overmacht in de zin van artikel 6.1 van deze Algemene voorwaarden valt in ieder geval (maar niet uitsluitend) de situatie waarin de Opdracht ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet kan worden uitgevoerd (één en

ander ter beoordeling van Hovenier).

6.3 Onder overmacht in de zin artikel 6.1 van deze Algemene voorwaarden valt niet de situatie dat Hovenier de Opdracht niet op het overeengekomen tijdstip kan uitvoeren ten gevolge van het feit dat Opdrachtgever de hiertoe benodigde voorbereidende werkzaamheden niet heeft uitgevoerd.

6.4 Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden kunnen zowel de Hovenier als de Opdrachtgever de Opdracht ontbinden met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vorm van schade-vergoeding. Indien Hovenier reeds gevolg heeft gegeven aan de Opdracht rest Opdrachtgever slechts de mogelijkheid tot gedeeltelijke ontbinding (voor de toekomst) van de Opdracht en is Opdrachtgever gehouden Hovenier te betalen voor de reeds op basis van de Opdracht verrichtte Hovenierswerkzaamheden.

Artikel 7 Oplevering

Onder oplevering van de Hovenierswerkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering van de Hovenierswerkzaamheden door Hovenier aan Opdrachtgever. De Hovenierswerkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd nadat deze zijn uitgevoerd door Hovenier en Hovenier aan Opdrachtgever mededeelt dat deze zijn afgerond.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Hovenier is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van foutieve of niet gedane mededelingen door Opdrachtgever.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart Hovenier voor schade veroorzaakt door foutieve of niet-gedane mededelingen van haar zijde dan wel voor andere door haar toedoen veroorzaakte schade.

8.3 Hovenier is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

8.4 Hovenier is jegens Opdrachtgevers uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Hovenierswerkzaamheden. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Hovenier ter zake van het betreffende geval wordt uitgekeerd.

8.5 Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van Hovenier, om welke reden dan ook, niet overgaat tot uitkering ter zake van een schadeveroorzakende gebeurtenis is de aansprakelijkheid van Hovenier beperkt tot het bedrag van de betreffende opdracht. In geen geval zal de totale vergoeding van schade door Hovenier meer

bedragen dat € 10.000 per toerekenbare tekortkoming. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkoming geldt als één toerekenbare tekortkoming.

8.6 Eventuele aansprakelijkheid van Hovenier voor door haar geleverde gebrekkige zaken is beperkt tot de voor de levering van de betreffende zaak overeengekomen prijs tussen Hovenier en Opdrachtgever.

8.7 Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijnde van Hovenier of diens werknemers ten aanzien van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling van facturen van Hovenier door Opdrachtnemer geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.

9.2 Opdrachtgever heeft geen recht op enige aftrek, korting of verrekening van kosten op/met facturen van Hovenier.

9.3 Indien Opdrachtgever de betaaltermijn van lid 1 van dit artikel overschrijdt is zij zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling in verzuim en is Hovenier vanaf dat moment gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

9.4 Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke van Hovenier voor de inning van niet tijdig betaalde facturen zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

9.6 In geval van een gezamenlijk aan Hovenier verstrekte Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de facturen van Hovenier alsmede voor de gerechtelijke- en buiten-gerechtelijke kosten in geval van niet- tijdige betaling van facturen.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Het eigendom van door Hovenier aan Opdrachtgever geleverde zaken gaat pas over op Opdrachtgever na betaling van deze zaken door Opdrachtgever aan Hovenier.

10.2 Indien het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendoms-voorbehoud vervalt ten gevolge van natrekking of zaaksvorming verstrekt Opdrachtgever een bezitloos (stil) pandrecht op de natrekkende/ gevormde zaak aan Hovenier ter zake van al

hetgeen Opdrachtgever aan Hovenier is verschuldigd.

Artikel 11 Intellectueel Eigendomsrecht

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan door het uitvoeren van de Opdracht door de Hovenier komen toe aan Hovenier.

11.2 Opdrachtgever dient schetsen, tekeningen e.d. gemaakt door Hovenier op eerste verzoek aan Hovenier te retourneren.

11.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zaken waarop intellectuele eigendoms- rechten van Hovenier rusten zonder toestemming van Hovenier te verveelvoudigen, exploiteren of te openbaren.

Artikel 12 Reparatie nietigheden en bevoegde rechter

12.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene voorwaarden of uit de Opdracht geheel of gedeeltelijk vernietigbaar/nietig mocht zijn laat dit de toepasselijkheid en geldigheid van andere bepalingen uit deze Algemene voorwaarden of uit de Opdracht onverlet.

12.2 Een vernietigbare/nietige bepaling uit deze Algemene voorwaarden of Opdracht zal door partijen in gezamenlijk overleg worden vervangen door een geldige bepalingen, waarbij zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij de inhoud en strekking van de vernietigbare/nietige bepaling.

12.3 De Opdracht en Hovenierswerkzaamheden worden beheerst door Nederlands recht.

12.4 Geschillen tussen Hovenier en Opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Hovenier is gevestigd.